GB50414-2018钢铁冶金企业设计防火标准

2022-01-13

住房城乡建设部关于发布国家标准《钢铁冶金企业设计防火标准》的公告


  现批准《钢铁冶金企业设计防火标准》为国家标准,编号为GB50414-2018,自2019年4月1日起实施。其中,第4.3.3、4.3.4、5.2.1、5.3.1、6.1.6、6.4.1(3)、6.7.3、6.7.6、6.10.3、6.13.1、 9.0.5、10.5.4条(款)为强制性条文,必须严格执行。原国家标准《钢铁冶金企业设计防火规范》(GB50414-2007)同时废止。


  本标准由住房城乡建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。                                       中华人民共和国住房和城乡建设部

                                            2018年11月1日

首页
产品
方案
联系